Nov 29, 2016


که چی بود و چی شد


حجمش اونقدر زیاده که هنوز نتونستم کامل و دقیق جایی بنویسم
موقعی هم که در موردش حرف می زنم
هیچ وقت تموم نمی شه
هر بار یادم میاد 
فقط فکر می کنم که باید فراموش کنم
و هر بار که دوباره یادم میاد که باید بگم باید کاری بکنم
باید باید 
کاری کرد

بازم به این نقطه می رسم که بهترین کار سکوت بود و هست


Sep 20, 2016

گلو دردتصمیم دارم دوباره بنویسم
پسورد این وبلاگ را به یاد نمی آورم
احتمالا تا مدتی بتوانم بنویسم

معماری دنیای سخیفی دارد
آدم هایی که تصمیم می گیرند معمار بشوند در واقع تصمیم گرفته اند بدبخت بشوند

اقلا دلخوشی ای می باید بود که نیست
گلوی ام درد می کند شدید

Dec 12, 2015

Simply

I have lost the way

قانون راز

از این ساده انگارانه تر هنوز ساخته نشده. به نظر من این نگرش حتی از ایده پراکنی ادیان ابراهیمی و پیامبران اش هم وضعیت وخیم تری دارد. ولی سرگرمی خوبی است. مثل این است که در مغز خود با خود و دنیای اطراف خود بازی می کنید